+ Plus

Nieuwe wegbelijning

Je rijdt over een tweebaansweg buiten de bebouwde kom en ineens begin je te twijfelen: ‘Hoe hard mag ik hier eigenlijk?’ Door de vele soorten wegen zou je inderdaad de kluts kwijt raken. Voor meer eenheid en duidelijkheid hebben de gezamenlijke overheden nu afgesproken om alle secundaire wegen uniform uit te gaan voeren, zodat je in één oogopslag aan de wegbelijning kunt zien wat voor soort weg het is en hoe hard je er op mag rijden.We kennen in ons land verschillende soorten wegen. Naast de autosnelweg kennen we zogeheten stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Elk wegtype heeft zijn specifieke doel, zijn specifieke kenmerken en zijn specifieke maximum snelheid. Door verschillen in de belijning en het eventuele gebruik van een groen vlak midden op de weg kun je in de toekomst in één oogopslag zien op welk wegtype je rijdt.De nieuwe wegbelijning concentreert zich met name op de tweebaanswegen, waarvan de zogenaamde stroomweg dus de belangrijkste is. Een stroomweg waar je 100 km/uur mag rijden, wordt in de nieuwe situatie gekenmerkt door een groene streep midden op de weg. Aan weerszijden van die groene streep zitten witte strepen. Als deze witte strepen aan weerszijden van de groene baan doorgetrokken zijn, mag je er dus niet inhalen. Zijn de witte strepen onderbroken, dan is inhalen ter plekke wel toegestaan.Aan de zijkanten van een stroomweg bevinden zich doorgetrokken witte strepen. Hieruit kun je dus in één oogopslag zien dat er op deze weg geen kruisend verkeer zal zijn.Op een gebiedsontsluitingsweg is de maximum snelheid – mits anders aangegeven door verkeersborden – altijd 80 km/uur. Vergeleken met de stroomweg mis je hier de groene baan in het midden. De dubbel witte strepen vind je ook op deze weg terug. Deze kunnen ook doorgetrokken zijn (dus niet inhalen) of onderbroken (inhalen toegestaan). De strepen aan de zijkant van een gebiedsontsluitingsweg zijn altijd onderbroken en dat wil dus zeggen: let op, er is hier kruisend verkeer.Op een erftoegangsweg mag maximaal 30 of 60 km/uur gereden worden. Er is geen middellijn. Soms hebben deze wegen een onderbroken zijmarkering, zodat hij optisch is versmald. Op deze wegen is er ook sprake van kruisend verkeer.De nieuwe strepen moeten een bijdrage gaan leveren aan de verkeersveiligheid. Het is de afspraak van de betrokken overheden dat deze nieuwe wegbelijning in heel Nederland dus uniform toegepast gaat worden. Uiterlijk in 2015 moeten alle wegen buiten de bebouwde kom er dus zo uitzien als hier beschreven. Tot die tijd zitten we dus in een overgangsituatie waarbij je zowel oude als nieuwe markeringen kunt tegenkomen. Het aanbrengen van de nieuwe strepen wordt namelijk meegenomen met reguliere onderhoud van bestaande wegen en bij aanleg van nieuwe wegen, waarbij de hoofdwegen buiten de bebouwde kom met enige voorrang behandeld zullen worden en binnen enkele jaren aangepast zullen zijn.Het idee achter deze transformatie is dat de nieuwe situatie meer duidelijkheid moet verschaffen aan de weggebruiker, bijvoorbeeld over de geldende maximumsnelheid. Maar let op: de snelheidsborden langs de weg bepalen nog altijd de wettelijk toegestane maximumsnelheid. De strepen zijn enkel een geheugensteuntje en geven tevens aan waar inhalen is toegestaan.Met name dat laatste leverde de laatste jaren nogal eens onduidelijkheid op en de discussie over de (dubbele) doorgetrokken strepen in het midden van de weg om inhalen tegen te gaan, is definitief beëindigd middels een aanpassing van de verkeersregels. Sinds kort is namelijk vastgelegd dat doorgetrokken strepen in elke situatie niet links mogen worden overschreden.Veel wegbeheerders zijn al een eind op weg met de invoering van de nieuwe belijning. Door de duidelijkheid die de strepen op den duur bieden, weet straks iedereen steeds waar hij aan toe is. De nieuwe strepen hebben ook invloed op het gedrag van de weggebruiker. Zo stimuleert het ontbreken van middenstrepen om minder hard te rijden op een 60-km-weg. De dubbele middenstrepen op 80- en 100-km-wegen zorgen ervoor dat het verkeer uit tegengestelde richtingen iets meer afstand houdt tot elkaar. Ook dat draagt bij aan de veiligheid. Maar verkeersborden blijven bepalend voor de maximumsnelheid. Zo kan bij het naderen van een (gevaarlijke) kruising of bocht de snelheid naar bijvoorbeeld 70 of 50 km/uur worden teruggebracht, terwijl de strepen niet veranderen. Ook bij wegwerkzaamheden kan tijdelijk een lagere snelheid gelden. Het is daarom belangrijk altijd de verkeersborden goed in de gaten te houden. Op bepaalde wegen komen doorgetrokken middenstrepen voor. Je mag hier niet overheen rijden. Het is er te onveilig om in te halen en dus verboden. Het inhaalverbod draagt bij aan een verkeersveiliger Nederland. Op wegen met onderbroken middenstrepen blijft inhalen toegestaan, bijvoorbeeld van landbouwverkeer. Kijk wel of er voldoende ruimte is om dat veilig te kunnen doen. De eventueel aanwezige groene vulling zegt niets over het inhalen, maar hoort bij een stroomweg. Juist nu de overheid de verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft, is het vreemd dat diezelfde overheid voorlopig niet van plan is het publiek middels een grote landelijke campagne voorlichting te geven over de nieuwe wegmarkeringen. En dat is nu juist zo nodig. Onbekend maakt onbemind. Met name de markering op 60-km-wegen, waar de middenstreep ontbreekt en de rijstrook door de opgetrokken zijmarkering wordt versmald, leidt tot gevaarlijke wegsituaties. Automobilisten durven vaak niet over de zijmarkering te rijden, maar moeten dit juist wel doen om een botsing bij het passeren van tegenliggers te voorkomen. Ook omdat veel weggebruikers niet weten of de maximum snelheid op buitenwegen nu 80 of 100 km/uur is, gebeuren er ongelukken en vallen er slachtoffers. Want de ene rijdt 100 waar je 80 mag en haalt dus om de haverklap in. En de ander lokt inhaalmanoeuvres uit omdat hij denkt dat hij maar 80 mag waar 100 is toegestaan. Onduidelijkheid alom, onveiligheid troef. Maar gelukkig wordt daar waar de nieuwe belijning wordt toegepast middels mottoborden naar de weggebruiker gecommuniceerd.BU’s9127-9135Waar de nieuwe belijning wordt toegepast, staan veelal ook mottoborden9136Groen is 100km/uur9139-9143Het mottobord laat niets aan duidelijkheid te wensen over9151-9154Erfontsluitingsweg: geen middenstreep en opgetrokken zijmarkeringPict 0068-0072Overgang van 80 naar 100 km/uurPict 0074-0075Ook bermpalen kunnen naast de hectometerring extra duidelijkheid over de maximumsnelheid geven

Gerelateerde artikelen

Eerste Test Kove 450 Rally

Eerste Test Kove 450 Rally

18 juli, 2024

Anderhalf jaar geleden debuteerde het Chinese Kove uit het niets uitstekend in de Dakar Rally. De tweede rally ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-